Євсєєв Леонід Григорович

Кафедра: Кафедра Фізичного виховання
Посада: завідувач кафедри, професор

Публікації

Інші (1)

1. Методичні рекомендації до самостійних занять оздоровчою гімнастикою для студентів спеціальної медичної групи / Уклад. Л. Г Євсєєв., С. В. Тихонова., Р. Г. Дубовік, Д. Г. Кулик. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 30 с.

Дисертації (1)

1. Евсеев Л. Г. Развитие выносливости к циклическим движениям умеренной интенсивности у детей 7-8 лет и пути ее повышения на уроках физической культуры [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Леонид Григорьевич Евсеев ; Научно-исследовательский институт физиологии детей и подростков АПН СССР. – Защищена 1977 г. - Москва, 1977. – 143 с. - Библиогр. : с. 109-136 (193 назв.).

Навчальні посібники (2)

1. Євсєєв Л. Г. Словник основних термінів та понять з теорії і методики викладання легкої атлетики [Текст]: [навчальний посібник для студентів пед. університетів] / Л. Г. Євсєєв, В. І. Павлов, Т. М. Дідик. - 2-ге вид. допрац. і доповн. – Вінниця : ВДПУ, 2007. – 102 с.
2. Присяжнюк Д. С. Засоби навчання в легкій атлетиці [Текст] : навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів] / Д. С. Присяжнюк, Л. Г. Євсєєв, Т. М. Дідик ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т. – Вінниця : ВДПУ, 2007. – 195 с.

Реферати (1)

1. Евсеев Л. Г. Развитие выносливости к циклическим движениям умеренной интенсивности у детей 7-8 лет и пути ее повышения на уроках физической культуры [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Леонид Григорьевич Евсеев ; Научно-исследовательский институт физиологии детей и подростков АПН СССР. – Москва, 1977. – 23 с. - Библиогр. : с. 22.

Статті (11)

1. Євсєєв Л. Г. Фізична підготовленість – важливий показник фізичного здоров`я студентів [Текст] / Л. Г. Євсєєв // XLVIII науково-технічна конференція ВНТУ. - Вінниця, 2019. - 4 с.
2. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22660
3. Шляхи розвитку методики тренувань у бігові на витривалість [Текст] / Д. Присяжнюк, В. Митурич, В. Турлюк, Л. Євсєєв // Фізична культура, спорт та здоров`я нації :збірник наукових праць. - Вінниця: ТОВ "Ландо ЛТД", 2013. - Вип. 15. - С. 600-604.
4. Євсєєв Л. Деякі аспекти формування знань майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / Леонід Євсєєв, Василь Митурич // Фізична культура, спорт і здоров`я нації : збірник наукових праць, присвячений 50-річчю інституту фізичного виховання та спорту. - Вінниця, 2006. - Вип. 6. - С. 323-325.
5. Євсєєв Л. Діяльнісний підхід у викладанні спортивно-педагогічних дисциплін [Текст] / Л. Євсєєв // Фізична культура, спорт та здоров`я нації : збірник наукових праць. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2004. – Вип. 5. – С. 280-282.
6. Євсєєв Л. Г. Формування педагогічної техніки студентів у процесі викладання спортивно-педагогічних дисциплін [Текст] / Л. Г. Євсєєв // Наукові записки. Серія "Педагогіка". - 2002. - № 8. - С. 146-148.
7. Євсєєв Л. Г. Тенденції вдосконалення технології навчання зі спортивно-педагогічних дисциплін [Текст] / Л. Г. Євсєєв, В. І. Павлов // Фізична культура, спорт та здоров`я нації : зб. наук. праць.- Київ – Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2001. – С. 212-216.
8. Євсєєв Л. Г. Особливості виявлення витривалості підлітків 13-14 років під час бігу на 1500 метрів [Текст] / Л. Г. Євсєєв, А. М. Волинець // ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт і здоров`я нації" : збірник наукових праць /Українська академія наук національного прогресу ; Вінницький державний педагогічний інститут. - Вінниця, 1996. - Ч. ІІ. - С.100-103.
9. Євсєєв Л. Г. Особливості виявлення витривалості підлітків 13-14 років під час бігу на 1500 метрів [Текст] / Л. Г. Євсєєв, А. М. Волинець // ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров`я нації", Вінниця, 17 жовтня 1996 р. – Вінниця, 1996. – Ч. 2. – С. 100-103.
10. Евсеев Л. Г. Влияние длительных циклических упражнений на эффективность работы кардио-респираторной системы у мальчиков 7-8 лет [Текст] / Л. Г. Евсеев // Новые исследования по возрастной физиологии. - Москва : "Педагогика", 1977. - № 2(9). - 38-39.
11. Евсеев Л. Г. Развитие выносливости к длительным циклическим нагрузкам у детей младшего школьного возраста [Текст] / Л. Г. Евсеев // Сборник научных трудов. Проблемы физиологии . - Москва, 1976. - С. 47-49.

Тези доповідей (3)

1. Євсєєв Л. Г. Фізична підготовленість як прояв адаптаційних можливостей організму студентів [Електронний ресурс] / Л. Г. Євсєєв // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2020/paper/view/8739.
2. Євсеев Л. Г. Характеристика стану рухової підготовленості студентів технічного університету [Електронний ресурс] / Л. Г. Євсеев // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2018/paper/view/3727.
3. Євсєєв Л. Г. Екскурс в історію поглядів про здоровий спосіб життя [Текст] / Л. Г. Євсєєв, О. С. Урсул // Матеріали конференції VI Всеукраїнського з`їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р. - ВНТУ, 2017. - С. 245.